1. Min. 24h przed wizytą prosimy zrezygnować z intensywnych ćwiczeń fizycznych oraz z alkoholu.
 2. Jeżeli spożywa Pan/Pani herbatki oczyszczające, odchudzające, dietetyczne preparaty odwadniające – już dziś prosimy je odstawić (tego typu produkty bardzo mocno odwadniają organizm, co może wpłynąć na wyniki pomiaru składu ciała).
 3. Ponieważ pomiar składu ciała wymaga postawienia bosych stóp na urządzenie, prosimy, aby ubrał(a) się Pan(i) tak, by było to możliwe (aby wyniki były jak najbardziej wiarygodne, prosimy, o nie stosowanie preparatów do stóp w dniu wizyty oraz dzień przed wizytą),
 4. Na pierwszą wizytę prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z ostatnich 3 miesięcy (jeśli pacjent takową posiada). Podczas pierwszej wizyty ustalimy ewentualne rozszerzenie diagnostyki.
 5. Jeżeli przyjmuje Pan/Pani leki, bardzo prosimy o spisanie ich nazw oraz sposobu dawkowania.
 6. Prosimy o wypełnienie dzienniczka żywieniowego (5 dni roboczych + weekend) i zabranie go ze sobą na wizytę (szablon dzienniczka do pobrania poniżej).
 7. Prosimy nie spożywać pokarmów min 2h przed wizytą i nie przyjmować dużych ilości płynów ok. 1h przed wizytą.

Przeciwskazania analizy ciała

 • w czasie miesiączki (jeżeli dzień wizyty wypada akurat w jej trakcie, lepiej wizytę przełożyć),
 • osoby z metalowymi implantami, takimi jak: rozrusznik serca, defibrylator, steny, metalowe szwy w sercu, duże implanty, itd.
 • osoby z wszczepionym urządzeniem nadającym sygnał elektryczny, jak np. sztuczne serce, sztuczne płuco, itd.
 • osoby podłączonym do cewnika wypełnionego cieczą lub innych elektronicznych urządzeń, które mają dobrą przewodność.

Osoby, których dotyczy którykolwiek z poniższych przypadków, mogą napotkać na niebezpieczeństwo lub otrzymać niedokładne wyniki spowodowane zakłóceniami sygnału elektrycznego:

 • osoby korzystające z różnego rodzaju stymulatorów elektronicznych,
 • osoby zaszczepione prądem elektrycznym lub podłączone do urządzeń: ECG, EMG, EEG, itd.
 • osoby korzystające z leczenia rozpoznanego przez lekarza jako posiadające podobne ryzyko, jak opisane powyżej.

Regulamin korzystania z usług Poradni Dietetycznej FoodMed Centrum

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa:
  • zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Poradnię FoodMed Centrum, zwaną w dalszej części Gabinetem
  • procedury wykonywania usług, konsultacji, a także innych świadczeń oraz zasady pracy z Pacjentem,
  • zasady przechowywania dokumentacji oraz przechowywania, przetwarzania
   i archiwizowania oraz usuwania danych osobowych pacjentów,
  • warunki odstąpienia od umowy.
 2. Poradnia FoodMed Centrum mieści się w Zielonej Górze, przy ul. Kazimierza Wielkiego 6A, kod pocztowy 65-047,  NIP 9730674052, REGON 080050850.
 3. Usługi wykonywane w ramach Gabinetu świadczone są osobiście przez dietetyków klinicznych, zwanych dalej „Dietetykami”.
 4. Dietetycy posiadają stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji dietetycznych w zakresie oferowanych konsultacji oraz świadczeń a nadto działają zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, jak również z poszanowaniem praw pacjenta, zasad etyki i poufności.
 5. Pacjentem jest każda osoba korzystająca z usług świadczonych przez Gabinet.
 6. Gabinet świadczy usługi:
  • konsultacji dietetycznych z rozpisaniem planów żywieniowych stacjonarnie,
  • konsultacji dietetycznych z rozpisaniem planów żywieniowych on- Line,
  • edukacji zdrowotnej.
 7. Konsultacje dokonywane przez Gabinet mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.
 8. Usługi świadczone przez Gabinet nie dają gwarancji odniesienia oczekiwanego przez Pacjenta skutku, niemniej wykonywane są z najwyższą starannością wynikającą
  z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
 9. Konsultacja i rozpisany plan żywieniowy zawierają indywidualną interpretację menu pacjenta, z uwzględnieniem jego stanu zdrowia, stylu życia oraz preferencji żywieniowych.
 10. Pacjent jest zobowiązany do nieudostępniania osobom trzecim efektu pracy Dietetyka, to jest wszelkich otrzymanych materiałów i treści, w tym diet, planów żywieniowych. Z tego ze względu na fakt, iż diety przygotowywane są indywidualnie, przekazanie ich osobom trzecim może zagrozić ich zdrowiu i życiu. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa udostępnienia osobom trzecim materiałów i treści uzyskanych przez Pacjenta w związku ze świadczeniem usług przez Gabinet.
 11. W przypadku zaniedbania obowiązku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wobec Pacjenta mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne.
 12. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego, wybiórczego czy sprzecznego z rekomendacjami stosowania się do zaleceń Dietetyka. Zatajenie jakichkolwiek informacji dotyczących stanu zdrowia Pacjenta może wpłynąć negatywnie na proces dietetyczny, a nawet zagrażać życiu i zdrowiu Pacjenta.

Procedura współpracy

 1. Pacjent zobowiązany jest do:
  • udostępnienia Dietetykowi wyników badań oraz dokumentacji medycznej będącej podstawą ustalenia diety wskazanych numeratywnie przez Dietetyka,
  • poinformowania o wszelkich jednostkach chorobowych, przyjmowanych lekach i suplementach,
  • zapłaty za wykonaną usługę na miejscu gotówkowo lub kartą, za pomocą terminala płatniczego,
  • zapłaty określonej odrębnym cennikiem należności za dietę on line bezpośrednio przed jej przygotowaniem,
  • udokumentowania zgody rodzica/uprawnionego opiekuna na podjęcie terapii żywieniowej, jeśli jest osobą niepełnoletnią,
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych,
  • stawienia się na wizytę w określonym wcześniej terminie. Jeśli istnieje niemożność stawienia się na wizytę, Pacjent jest zobowiązany do poinformowania o zmianie terminu, nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą. Późniejsze zgłoszenie nieobecności lub niestawienie się na wizytę bez wcześniejszego poinformowania może skutkować brakiem możliwości ustalenia nowego terminu konsultacji.
 2. Pacjent ma prawo do:
  • uzyskania fachowej porady dietetycznej i rzetelnie przygotowanego planu żywieniowego,
  • przełożenia wizyty, nie później niż 24h przed planowanym terminem,
  • otrzymania rozpisanego indywidualnie planu żywieniowego nie później niż 10 dni roboczych od odbytej wizyty, chyba że inaczej ustalono podczas konsultacji. Późniejsze przesłanie menu wiąże się z otrzymaniem zniżki na kolejną dietę lub zwrotem należności uiszczonej za plan żywieniowy. Opłata za odbytą konsultację dietetyczną jest opłatą bezzwrotną.
  • otrzymania odpowiedzi na pytania dotyczące planu żywieniowego drogą mailową, jeżeli mogą być udzielone w ramach usług świadczonych przez Gabinet. Dietetyk odpowiada na pytania w możliwym i wcześniej ustalonym czasie, w dni powszednie,
  • wystosowania prośby o dokonanie jednorazowej zmiany w otrzymanym menu. Większa ilość zmian w otrzymanym menu jest dodatkowo płatna,
  • wystosowania wniosku o zniszczenie dokumentacji medycznej związanej
   z procesem powstawania planu dietetycznego, zgodnie jednak z założeniem, że dane takie powinny być przechowywane minimum 2 lata po zakończeniu współpracy.
 3. Dietetyk ma obowiązek:
  • rzetelnie i zgodnie z etyką zawodową przeprowadzić wywiad żywieniowy oraz konsultacje pacjenta,
  • przygotować na podstawie wyników spotkań i uzupełnionego kwestionariusza plan żywieniowy w czasie 10 dni roboczych,
  • zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące wyników pracy z pacjentem, w tym stanu jego zdrowia.

4. Dietetyk ma prawo do:

 • odmówienia konsultacji osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków
  lub innych substancji odurzających, zachowującym się obraźliwie,
 • odmówienia konsultacji w przypadku, gdy nie posiada on dostatecznej wiedzy
  o prowadzeniu żywieniowym danej jednostki chorobowej lub innych dolegliwości,
 • zmiany terminu wizyty, nie później niż 24h przed planowanym terminem.
 • skierowania na badania i w celu dalszej diagnostyki Pacjenta, jeśli uzna to za stosowne.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe (tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące stanu zdrowia oraz trybu życia) przetwarzane są na potrzeby konsultacji dietetycznej, w celu odpowiedniego przygotowania diety. Dane te nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Pacjent zobowiązany jest to wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozpoczęciem współpracy. Niepodpisanie takiej zgody równoznaczne jest z rezygnacją z usługi.
 3. Administratorem danych osobowych pacjenta jest FoodMed Centrum (adres: Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 6A, 65-047; mailrejestracja@foodmedcentrum.pl). Dane przechowywane są w sposób bezpieczny, uniemożliwiający osobom trzecim ich odczytanie. Polityka przetwarzania, przechowywania, archiwizowania danych zgodna jest z rozporządzeniem RODO z dn. 25.05.2018r.
 4. Gabinet zapewnia swoim pacjentom i osobom korzystającym z usług i konsultacji ochronę prywatności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Gromadzone są takie dokumenty jak:
  • formularz wywiadu żywieniowego,
  • karta indywidualna konsultacji pacjenta,
  • karta zgłoszenia on line oraz kwestionariusz diety on line (w przypadku diet
   on line),
  • wyniki badań pacjentów w formie dokumentów, zdjęć lub skanów,
  • oświadczenia składane przez pacjentów,
  • inne dokumenty i materiały udostępnione przez pacjentów pacjentów.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych stosownych aktów prawnych.
 2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą ogłoszone na stronie: www.foodmedcentrum.pl , przesłane drogą mailową lub przedstawione podczas pierwszej wizyty następującej po zmianie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2018r.