Regulamin serwisu internetowego www.foodmedcentrum.pl

Następujące pojęcia, użyte w treści Regulaminu mają znaczenie jak określono poniżej:

FoodMed Centrum – Firma FOODMED  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Ignacego Łukasiewicza 13b/6, 65-012 Zielona Góra na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, KRS0000772694, NIP 9731063089, REGON 382644678. Pozostałe dane do kontaktu: e-mail: sklep@foodmedcentrum.pl, tel. 514 255 559.

Sklep – serwis internetowy prowadzony przez FOODMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dostępny pod domeną www.foodmedcentrum.pl, za pośrednictwem którego FOODMED Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą, polegającą w szczególności na sprzedaży Treści cyfrowych.

Dzień roboczy – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.28 z późn. zm.).

Użytkownik – osoba fizyczna zarejestrowana i posiadająca Konto w Sklepie, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również zarejestrowana i posiadająca konto w Sklepie osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.1951.28 z późn. zm.).

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

Konto – spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, za pomocą którego Użytkownik dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług sklepu internetowego.

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, nieutrwalone na nośniku materialnym, sprzedawane w Sklepie.

Karta produktu – strona internetowa w ramach Sklepu, na której dostępny jest szczegółowy opis Produktu i Treści cyfrowej w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych.

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, przyjmowania i realizacji zamówień oraz dostawy Produktów i Treści cyfrowych, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży Produktu lub Treści cyfrowych pomiędzy Użytkownikiem a FOODMED Sp. z o.o.
 3. Właścicielem oraz administratorem Sklepu jest FOODMED Sp. z o.o.
 4. W celu skorzystania ze Sklepu Użytkownik musi posiadać komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką Stron internetowych, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 5. FOODMED Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, w tym przerwy lub błędy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, zaplanowanymi działaniami związanymi z bieżącą konserwacją Sklepu, awariami serwerów, niedozwolonymi działaniami osób trzecich, przyczynami leżącymi po stronie zewnętrznych dostawców lub przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika. FOODMED Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby Sklep funkcjonował w prawidłowy sposób.
 6. Użytkownicy mogą porozumiewać się z FOODMED Sp. z o.o. poprzez: formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: https://foodmedcentrum.pl/foodmed-centrum/kontakt/, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres sklep@foodmedcentrum.pl, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 514 255 559. Koszty korzystania przez użytkownika z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Użytkownik korzysta.
 7. FOODMED Sp. z o.o. dostarcza Treści cyfrowe na obszarze Rzeczypospolitej Polski.
 8. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko FOODMED Sp. z o.o. i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie umowy.
 1. W celu zakupu tTreści cyfrowych w Sklepie Użytkownik obowiązany jest założyć Konto w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji w Sklepie. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 3. W celu dokonania rejestracji przy wykorzystaniu formularza Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz hasła, zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Użytkownika.
 4. W wyniku Rejestracji Użytkownika zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem, którego Użytkownik może dokonywać zakupu Treści Cyfrowych oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie takich jak przykładowo historia zamówień, dostęp do zbioru zakupionych przez Użytkownika Treści Cyfrowych.
 5. Po dokonaniu rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail jako login oraz hasła wskazanych przez Użytkownika przy dokonaniu rejestracji.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W tym celu należy przesłać żądanie na adres e-mail: sklep@foodmedcentrum.pl. Po otrzymaniu wiadomości Konto niezwłocznie zostanie usunięte.
 1. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do zalogowania się na Konto.
 2. Zamówienie na Treści Cyfrowe można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W momencie składania zamówienia Użytkownik potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabytyą Treść cyfrową, jak również obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Użytkownika sposobu zapłaty. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu oraz wybór przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Zamówienia mogą być składane tylko przez osoby pełnoletnie.
 4. W Sklepie przy każdej Treści Cyfrowej na Karcie produktu zamieszczone są informacje odpowiednio o Treściach Cyfrowych oraz cena Treści cyfrowej.
 5. Ceny Treści Cyfrowych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów pobieranych przez operatorów płatności w wysokości nie przewyższającej kosztów poniesionych przez FOODMED Sp. z o.o. w związku z wybranym przez Użytkownika sposobem zapłaty. W przypadku, gdy sposób płatności będzie związany z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów, taka informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu bezpośrednio przy polu wyboru tego rodzaju płatności.
 6. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Treści cyfrowych wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnym kosztami pobieranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika w podsumowaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 10 poniżej.
 7. Promocje dostępne w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.
 8. Po zalogowaniu się na konto Użytkownik dokonuje wyboru Treści cyfrowych, które mają być przedmiotem zamówienia i umieszcza je w wirtualnym koszyku, następnie w celu złożenia zamówienia, Użytkownik dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie.
 9. W zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy lub płatności Użytkownik zobowiązany jest do podania dodatkowych danych, w szczególności danych osobowych, niezbędnych do zrealizowania zamówienia przez FOODMED Sp. z o.o..
 10. Przed złożeniem zamówienia na komputerze lub urządzeniu końcowym Użytkownika jest wyświetlone podsumowanie zamówienia, w którym są wskazane zamawiane przez niego Treści cyfrowe, koszty związane z wybranym przez Użytkownika sposobem płatnośca. Następnie Użytkownik, w celu dokonania zamówienia wybiera przycisk „Kupuję i płacę”
 11. Zamówienia opłacane z góry zostaną automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 12. Przy wyborze płatności przelewem lub kartą kredytową należy dokonać płatności na etapie składania zamówienia, lub w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie przez FOODMED Sp. z o.o. poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika.
 13. Zamówienia na Treści cyfrowe płatne są tylko i wyłącznie z góry, tj. przed dokonaniem dostawy Treści cyfrowej. Treści Cyfrowe udostępniane są Użytkownikowi po zalogowaniu do jego konta, w zakładce „Pliki do pobrania” niezwłocznie po otrzymaniu przez FOODMED Sp. z o.o. zapłaty za Treści Cyfrowe.
 14. FOODMED Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z potwierdzeniem zamówienia dokonywanym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail Użytkownika oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego.
 15. Umowa pomiędzy FoodMed Centrum a Użytkownikiem zostaje zawarta  z chwilą otrzymania przez FOODMED Sp. z o.o. zapłaty.
 1. Treści cyfrowe są dostarczane poprzez zamieszczenie ich przez FOODMED Sp. z o.o. na Koncie Użytkownika i przesłanie do nich linka za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Zamówienia na Treści cyfrowe realizowane są niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym FOODMED Sp. z o.o.. Treści cyfrowe dostarczane są do Użytkowników przez 7 dni w tygodniu.
 2. Składając zamówienie na produkt nabywany w formie dystrybucji cyfrowej, Konsument wyraża zgodę na spełnienie przez FOODMED Sp. z o.o. świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku, na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Wyrażenie zgody przez konsumenta następuje poprzez zapoznanie się przez niego i akceptację treści niniejszego regulaminu i kliknięcie pola wyboru (checkbox).
 3. Szczegółowe zasady, odnoszące się do Treści Cyfrowych wskazane zostały w § 7 regulaminu.
 1. Podczas składania zamówienia Użytkownik ma możliwość wyboru płatności przelewem lub kartą kredytową.
 2. Wszystkie płatności związane z zakupem Treści cyfrowych obsługuje Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 3. FOODMED Sp. z o.o. doręcza Użytkownikowi dowód zakupu Treści cyfrowej.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, poprzez akceptację Regulaminu.
 1. Sklep oferuje Treści cyfrowe do pobrania drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Szczegółowe wymagania dot. oprogramowania oraz wymagania sprzętowe umieszczone są na Karcie produktu.
 3. Treści cyfrowe oferowane drogą cyfrową dostępne są w formacie pdf.
 4. Zakupione Treści cyfrowe umieszczone są na Koncie użytkownika w zakładce „Pliki do pobrania”. Link do pobrania Treści cyfrowych udostępniony będzie także w e-mailu potwierdzającym realizację zamówienia.
 5. FOODMED Sp. z o.o. gwarantuje, że oferowane Treści cyfrowe są wolne od wirusów i innego niebezpiecznego oprogramowania.
 6. Zamówienia składane na Treści cyfrowe oferowane drogą elektroniczną wymagają opłaty z góry, tj. przed dostawą.
 7. Za pośrednictwem Konta użytkownika w zakładce „Pliki do pobrania” istnieje możliwość sprawdzenia listy zakupionych Treści cyfrowych. Użytkownik ma także możliwość wielokrotnego pobrania zakupionej Treści cyfrowej.
 8. Właścicielowi egzemplarza zakupionego droga elektroniczną przysługuje licencja na korzystanie z zakupionego produktu, zgodnie z jego przeznaczaniem. Właścicielowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania oprogramowania i materiałów dołączonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet.
 9. Zamawiając ebooki i audiobooki do pobrania drogą elektroniczną, konsument wyraża zgodę na spełnienie przez FoodMed Centrum świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. FOODMED Sp. z o.o. zobowiązana jest do potwierdzenia konsumentowi otrzymania ww. zgody na piśmie lub za zgodą konsumenta na innym trwałym nośniku.
 1. W związku z regulacją art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu produktów niezapisanych na nośnikach materialnych, tj. nabytych drogą elektroniczną (dystrybucja cyfrowa). Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do użytkowników niebędących konsumentami.
 1. Rejestracja w sklepie internetowym www.foodmedcentrum.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez FOODMED Sp. z o.o. w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których FOODMED Sp. z o.o.świadczy usługi w ramach Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez FOODMED Sp. z o.o.  z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Ignacego Łukasiewicza 13b/6, 65-012 Zielona Góra na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000772694 , NIP 9731063089, REGON 382644678. Dane te są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie.
 3. Dane osobowe Użytkowników są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.
 4. Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich modyfikowania i poprawiania.
 5. Dane osobowe Użytkowników znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia wykonywanego w ramach Sklepu.
 6. Dane osobowe Użytkowników dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi za pośrednictwem systemu płatności PayU lub PayPal są przekazywane, za zgodą Użytkowników, Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A lub PayPal sp. z o.o.
 7. Korzystając ze Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies (więcej informacji o cookies: https://foodmedcentrum.pl/pliki-cookie/). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.
 1. Administratorem danych osobowych jest FOODMED Sp. z o.o.  z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Ignacego Łukasiewicza 13b/6, 65-012 Zielona Góra na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000772694 , NIP 9731063089, REGON 382644678
 2. Niniejszy regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez FOODMED Sp. z o.o. lub oferty handlowej FOODMED Sp. z o.o konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu. W takim wypadku FOODMED Sp. z o.o  poinformuje użytkowników o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im na adresy e-mailowe zestawienie zmian oraz zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.
 3. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez użytkownika wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 2 powyżej, Użytkownik nie będzie miał możliwości skorzystania z usług świadczonych przez FOODMED Sp. z o.o  za pośrednictwem Sklepu. Użytkownik w dalszym ciągu będzie miał dostęp do Konta i historii zamówień.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.